Cattle Prices 21 January 2020

Cattle Prices 21 January 2020

nochange Steers €3.65/Kg
nochange Heifers €3.70/Kg
nochange Bulls €3.60(U)/kg €3.50(R)/kg
nochange Cows €3.10(R)/kg €3.00(O+)/kg €2.90(O-)/kg

Sheep Prices 21 January 2020

Sheep Prices 21 January 2020

uparrow Lamb €5.60-€5.70/kg up to 23kgs
uparrow Ewes €3.00-€3.15

 

uparrow Up downarrow Down nochange  No Change

Cattle Prices 14 January 2020

Cattle Prices 14 January 2020

uparrow Steers €3.65/Kg
uparrow Heifers €3.70/Kg
uparrow Bulls €3.60(U)/kg €3.50(R)/kg
uparrow Cows €3.10(R)/kg €3.00(O+)/kg €2.90(O-)/kg

Cattle Prices 7 January 2020

Cattle Prices 7 January 2020

uparrow Steers €3.60/Kg
uparrow Heifers €3.60/Kg
uparrow Bulls €3.50(U)/kg €3.50(R)/kg
uparrow Cows €3.20(U)/kg €3.00-€3.10(R)/kg €2.90(O)/kg

Sheep Prices 7 January 2020

Sheep Prices 7 January 2020

uparrow Spring Lamb €5.30-€5.40/kg up to 23kgs
uparrow Ewes €3.00

 

uparrow Up downarrow Down nochange  No Change

Cattle Prices 17 December 2019

Cattle Prices 17 December 2019

nochange  Steers €3.55/Kg
nochange Heifers €3.55/Kg
nochange Bulls €3.40(U)/kg €3.30(R)/kg
nochange Cows €3.10(U)/kg €2.90-€3.00(R)/kg €2.60-€2.70(O)/kg

Sheep Prices 17 December 2019

Sheep Prices 17 December 2019

nochange Spring Lamb €5.00-€5.10/kg up to 22kgs
nochange Ewes €2.70

 

uparrow Up downarrow Down nochange  No Change

Cattle Prices 10 December 2019

Cattle Prices 10 December 2019

uparrow Steers €3.55/Kg
uparrow Heifers €3.55/Kg
nochange Bulls €3.40(U)/kg €3.30(R)/kg
nochange Cows €3.10(U)/kg €2.90-€3.00(R)/kg €2.60-€2.70(O)/kg

Sheep Prices 10 December 2019

Sheep Prices 10 December 2019

nochange Spring Lamb €5.00-€5.10/kg up to 22kgs
nochange Ewes €2.70

 

uparrow Up downarrow Down nochange  No Change